Siódma edycja „zaBIEGaj o FUNdusze” to znakomita okazja do świętowania 20 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i zapoznania się z ofertą programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Na co możesz pozyskać środki unijne?

Wielkopolska ma łącznie do dyspozycji 2 154 405 816  euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro) i Europejski Fundusz Społeczny (487 598 161 euro) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

Zdecydowaną większość wkładu Unii Europejskiej stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 1,2 mld euro), które są inwestowane m.in. w cyfryzację, innowacyjność, ochronę klimatu, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, transport, infrastrukturę edukacyjną, kulturalną, turystyczną, społeczną i zdrowotną oraz rewitalizację. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ponad 487 mln euro) przeznaczone są z kolei na wsparcie regionalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne, w tym aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (ok. 414 mln zł) przyczynia się natomiast do transformacji społeczno-gospodarczej subregionu Wielkopolski Wschodniej.

Transformacja energetyczna

Filarem programu jest wspomniana już zielona transformacja. Unia Europejska zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W praktyce oznacza to, że do atmosfery nie będą emitowane gazy cieplarniane. Aby osiągnąć ten ambitny cel, państwa członkowskie będą ograniczać wydobycie węgla i zwiększać znaczenie OZE w bilansie energetycznym. I właśnie temu celowi będzie służyć wsparcie w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Będzie on wdrażany na obszarze Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki). Na jego terenie postawiono sobie ambitny cel, aby o dekadę wcześniej (niż cała UE) osiągnąć neutralność klimatyczną.

Transformacja koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach. Po pierwsze budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym, po drugie zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia i wreszcie po trzecie – zaktywizowaniu mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu.

Cyfrowo i społecznie

W trwającej perspektywie równie ważna jest cyfryzacja. Pandemia pokazała konieczność  większego wykorzystania narzędzi informatycznych w obszarze edukacji, rynku pracy czy gospodarki. Jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania szkół, biznesu w sferze produkcyjnej i usługowej, czy sektora publicznego. Fundusze Europejskie odgrywają na tym polu kluczową rolę, a fundamentem zmian są samorządy i przedsiębiorcy. W sferze społecznej działania koncentrują się na nowoczesnej edukacji, elastycznie reagującej na rynek pracy i jego wymagania. Środki maja wspierać rozwój usług społecznych, wspomagać rozwój aktywnych społeczności oraz budować potencjał sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Nowością w programie jest wspieranie inicjatyw lokalnych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. W ten sposób umożliwia się społecznościom inicjowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych odpowiadających na wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe danego obszaru. W podobny sposób (a więc oddolnie) wdrażany jest Instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). One nie są nowością w programie, ale zwiększenie ich liczby już tak. Oprócz działających ZIT-ów na terenie aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej, teraz dołączą ZIT-y w subregionie konińskim, leszczyńskim, gnieźnieńskim, pilskim i kolsko-tureckim.

Za nami prawie rok realizacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, pierwsze nabory ruszyły w kwietniu 2023 roku i na bieżąco są ogłaszane, zachęcamy do sprawdzenia aktualnie trwających konkursów na stronie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

Aby ułatwić poruszanie się po programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przygotowaliśmy skrót możliwości pozyskania unijnego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą lekturą! Przeczytaj dodatek specjalny „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” (str. 11-22).
 
Zapoznaj się z Kartą Praw Podstawowych.
 
Dowiedz się więcej – wejdź na stronę Fundusze Europejskie dla Wielkopolski lub skontaktuj z jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 
Chcę być na bieżąco: Newsletter