Szósta edycja „zaBIEGaj o FUNdusze” to znakomita okazja do zapoznania się z ofertą nowego programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Na co możesz pozyskać środki unijne?

 

Wielkopolska będzie miała łącznie do dyspozycji 2 154 405 816  euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro) i Europejski Fundusz Społeczny (487 598 161 euro ) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

Zdecydowaną większość wkładu Unii Europejskiej stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 1,2 mld euro), które zostaną zainwestowane m.in.

w cyfryzację, innowacyjność, ochronę klimatu, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, transport, infrastrukturę edukacyjną, kulturalną, turystyczną, społeczną i zdrowotną oraz rewitalizację. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ponad 487 mln euro) przeznaczone zostaną z kolei na wsparcie regionalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne, w tym aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (ok. 414 mln zł) przyczyni się natomiast do transformacji społeczno-gospodarczej subregionu Wielkopolski Wschodniej.

 

Transformacja energetyczna

Filarem nowego programu jest wspomniana już zielona transformacja. Unia Europejska zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W praktyce oznacza to, że do atmosfery nie będą emitowane gazy cieplarniane. Aby osiągnąć ten ambitny cel, państwa członkowskie będą ograniczać wydobycie węgla i zwiększać znaczenie OZE w bilansie energetycznym. I właśnie temu celowi będzie służyć wsparcie w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Będzie on wdrażany na obszarze Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki). Na jego terenie postawiono sobie ambitny cel, aby o dekadę wcześniej (niż cała UE) osiągnąć neutralność klimatyczną.  

Transformacja koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach. Po pierwsze budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym, po drugie zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia i wreszcie po trzecie – zaktywizowaniu mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu.

 

Cyfrowo i społecznie

W nowej perspektywie równie ważna jest cyfryzacja. Pandemia pokazała konieczność  większego wykorzystania narzędzi informatycznych w obszarze edukacji, rynku pracy czy gospodarki. Jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania szkół, biznesu w sferze produkcyjnej i usługowej, czy sektora publicznego. Fundusze Europejskie odegrają na tym polu kluczową rolę, a fundamentem zmian będą samorządy i przedsiębiorcy. W sferze społecznej działania będą koncentrować się na nowoczesnej edukacji, elastycznie reagującej na rynek pracy i jego wymagania. Środki maja wspierać rozwój usług społecznych, wspomagać rozwój aktywnych społeczności oraz budować potencjał sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z kryzysem uchodźczym, spowodowanym wojną w Ukrainie, przewiduje się tworzenie i funkcjonowanie Centrów Integracji Cudzoziemców. Pojawią się również odrębne działania na rzecz uchodźców. Przewiduje się utworzenie centrów kompleksowego wsparcia cudzoziemców, które będą świadczyć usługi z zakresu, m. in.: organizacji kursów języka polskiego i adaptacyjnych, wsparcia prawno-doradczego oraz psychologicznego, a nawet w zakresie adaptacji i integracji społeczno-kulturalnej ze społecznościami lokalnymi (np. zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych). Katalog tych działań jest elastyczny i będzie uzależniony od bieżących potrzeb.

Nowością w programie będzie wspieranie inicjatyw lokalnych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. W ten sposób umożliwi się społecznościom inicjowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych odpowiadających na wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe danego obszaru. W podobny sposób (a więc oddolnie) będzie wdrażany Instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). One nie są nowością w programie, ale zwiększenie ich liczby już tak. Oprócz działających ZIT-ów na terenie aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej, teraz dołączą ZIT-y w subregionie konińskim, leszczyńskim, gnieźnieńskim, pilskim i kolsko-tureckim.

Pierwsze konkursy już wystartowały. Zachęcamy do odwiedzenia strony WRPO, gdzie można zapoznać się z niezbędnymi dokumentami, a w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków” znaleźć informacje o aktualnych i planowanych konkursach.

Aby ułatwić Państwu poruszanie się po programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przygotowaliśmy skrót możliwości pozyskania unijnego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów. Zachęcamy do zapoznania się z nasza lekturą! Przeczytaj dodatek specjalny „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” (str. 11-22).

 

Zapoznaj się z Kartą Praw Podstawowych.

Dowiedz się więcej – wejdź na stronę https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027 lub skontaktuj z jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Chcę być na bieżąco: Newsletter