Deklaracja dostępności Serwisu Zabiegaj o Fundusze

Maratończyk Maciej Łucyk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zabiegaj o Fundusze.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej.
 • Niektóre artykuły mogą mieć błędne oznaczenia nagłówków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Maratończyk Pomiar Czasu
 • Adres: Maratończyk Pomiar Czasu

ul.Madziarska 2
61‑619 Poznań

Dostępność architektoniczna

Toru Regatowego nad Jeziorem Maltańskim:

 • ul.Wiankowa 3, 61-131 Poznań

Dostępność wejścia

Wejście do biura zawodów znajduje się w Punkcie Informacyjnym pod trybunami. Drzwi znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku z dostępnym podjazem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Biuro zawodów działa w dniach 30.04.2024 w godz.17:00-19:00 oraz 1.05.2024 w godz.8:00-10:30.

Dostępność parkingu

Na parkingu wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z ochroną obieku przyciskiem lub pod numerem telefonu umieszczonym na szlabanie przy wjeździe na parking.

Do obiektu prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do tor regatowego.

W pobliżu budynku zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej o nazwie „Tor Regatowy Malta”. Do Toru można dojechać autobusem numer 184,100.

Dostępność budynku 

Szatnia dla zawodników znajduje się nad hangarami - dostęp do dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewnia winda z poziomu toru regatowego. Przyciski na tablicy przyzywowej windy posiadają oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami jest oznakowana. 

Nad hangarami znajdują się pomieszczenia (szatnie) higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoławczy (dzwonki).

Pod trybunami znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoławczy (dzwonki).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.