Regulamin Biegu „zaBIEGaj o FUNdusze”

Organizowanego w dniu 30 września 2017 w Poznaniu na dystansie 5400m.

 1. Cel imprezy:

Celem imprezy jest poinformowanie mieszkańców o efektach wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przedstawienie Funduszy Europejskich w przyjazny i ciekawy sposób, w szczególności o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wykonawca: Maratończyk Maciej Łucyk ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań

 1. Termin i miejsce:
 • Impreza odbędzie się w dniu 30 września 2017 (sobota) w Poznaniu

 • Miejsce: tor regatowy Jeziora Maltańskiego

 • Początek imprezy przewidziany jest na godzinę 08:00

 • Bieg rozpocznie się o godzinie 11:00

 • O godzinie 15:00 planowane jest zakończenie imprezy

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
 • Ustalony został limit 700 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową. W momencie zgłoszenia się 700 uczestników na bieg, lista zostaje zamknięta.

 • W przypadku rezygnacji uczestnictwa z biegu, osoba zapisana zobowiązana jest zgłosić do organizatora biegu swoją rezygnację, nie później niż na 3 dni przed planowaną imprezą.

 • Udział w biegu, jest dozwolony dla wszystkich, którzy ukończyli nie później niż w dniu trwania imprezy 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

 • Zawodnicy poniżej 18 roku życia, zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Każda osoba zgłoszona na bieg, bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.

 • Zgłoszenia dokonywane są droga elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.bieg.wielkopolskie.pl. Zgłoszenia elektroniczne dokonywane są do północy dnia 23 września 2017 r. lub do wyczerpania limitu.

 • Numery startowe oraz pakiety startowe, wydawane będą w Biurze zawodów, po osobistym okazaniu dokumentu tożsamości przez uczestnika biegu lub upoważnieniem dla osoby trzeciej odbierającej pakiet startowy wraz z numerem PESEL zawodnika i jego podpisem, na upoważnieniu powinien znaleźć się również numer PESEL osoby odbierającej, osoba po okazaniu upoważnienia winna legitymować się również swoim dowodem osobistym.

 • W przypadku jeśli limit uczestników 700 zostanie wyczerpany, zapisy zostaną zamknięte z momentem osiągnięcia limitu. W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania na bieg (nawet w przypadku jeśli limit nie zostanie wykorzystany).

 • Każda osoba zgłoszona zwolniona jest z wnoszenia opłaty startowej.

 1. Pomiar czasu:

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Prosimy nie zginać numerów startowych oraz nie przebijać numerów agrafką paska z chipem. Osoby które dokonają powyższego zostaną zdyskwalifikowane.

 1. Biuro Zawodów

Biuro zawodów mieści się na terenie torów regatowych Jeziora Maltańskiego i jest czynne:

29 września 2017 w godzinach 17:00 – 20:00

30 września 2017 w godzinach 8:00 – 10:30

Biuro zawodów w dniu biegu po godzinie 10:30 zostaje zamknięte

 1. Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz klasyfikacja wiekowa w niżej wymienionych grupach:

 1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet, miejsca 1-3.

 1. Klasyfikacja wiekowa, miejsca 1-3:

 • M20 mężczyźni w wieku 16-29 lat

 • M30 mężczyźni w wieku 30-39 lat

 • M40 mężczyźni w wieku 40-49 lat

 • M50 mężczyźni w wieku 50+ lat

 • K20 kobiety w wieku 16-29 lat

 • K30 kobiety w wieku 30-39 lat

 • K40 kobiety w wieku 40-49 lat

 • K50 kobiety w wieku 50+ lat

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

 1. Nagrody:

Każda z osób biorąca udział w biegu, mieszcząca się w limicie czasowym wynoszącym – 60 minut, otrzymuje medal oraz pakiet finishera.

 1. Klasyfikacja generalna kobiety i mężczyźni.
 • Za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości do 300 zł

 • Za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości do 250 zł

 • Za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł

 1. Klasyfikacja wiekowa kobiety i mężczyźni.
 • Za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł

 • Za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości do 150 zł

 • Za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł

 1. Nagrody nie dublują się, oznacza to, że zawodnik/zawodniczka nagradzany w klasyfikacji generalnej nie jest nagradzany w klasyfikacji wiekowej.

 2. Pracownicy Wykonawcy jak i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu są wyłączeni z możliwości otrzymania nagród przewidzianych dla zwycięzców biegów i uczestników konkursów.

 3. Klasyfikacja generalna i wiekowa biegu odbywa się na podstawie czasu brutto (liczony od momentu strzału startera).

 4. Nagrody można odebrać w dniu imprezy podczas ceremonii dekoracji zwycięzców lub w ciągu maksymanlnie 30 dni po imprezie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań po tym terminie ulegają przedawnieniu.

8. Postanowienia końcowe:

 • Oprócz biegu w czasie trwania imprezy będzie dostępna dla wszystkich uczestników bezpłatna strefa konsultacji w której pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu będą informować odwiedzających o możliwości uzyskania dofinansowań z Funduszy Europejskich.

 • Nieopodal strefy konsultacji będą przeprowadzane konkursy z nagrodami z wiedzy o Funduszach Europejskich. Zorganizowane zostaną 3 konkursy, każdy zawierający po 5 pytań. Osoby które wygrają konkurs otrzymają gadżety o wartości 50 zł, do wygrania będzie maksymalnie 5 gadżetów w każdym konkursie.

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie trasy biegu, nie dopuszcza się skracania trasy biegu oraz wybieganie poza zaznaczony obszar, uczestnik który dopuści się złamania niniejszego zostanie zdyskwalifikowany.

 • Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku tzw. hangarach.

 • Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone worki, przekazane w pakietach startowych. W przypadku zgubienia numeru startowego przez Uczestnika, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

 • Wykonawca zapewni opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, natryski, toalety.

 • W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

 • Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Uczestnicy rejestrując się do biegu przyjmują do wiadomości, że udział w biegu „zaBIEGAJ o FUNdusze” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i start o charakterze majątkowym.

 • Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem OC. Wykonawca nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu „zaBiegaj o FUNdusze.” Natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.

 • Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach promocyjnych, filmowych i radiowych realizowanych przez Organizatora i Wykonawcę w związku z Imprezą m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów, ich rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, nadawanie a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, lokalizacji biegu jak również całkowitego odwołania imprezy.

 • Protesty rozstrzyga przedstawiciel Wykonawcy-Koordynator Imprezy. Protesty będą przyjmowane w czasie 48 godzin od momentu zakończenia imprezy biegowej.

 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Koordynator imprezy, Anna Kulikowska tel. +48 536 034 089

Mail: kontakt@bieg.wielkopolskie.pl


Zgoda rodzica opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Zgoda na odebranie pakietu startowego przez osobę trzecią

Oświadczenie o stanie zdrowia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa

Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.