REGULAMIN KONKURSÓW

WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursów jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w imieniu którego działa na podstawie zawartej umowy firma Sun&More, zwana dalej „Wykonawcą”.
 2. Obsługę Konkursów realizuje  Wykonawca.
 3. Wykonawca przeprowadzi 5 konkursów w zakresie min 3 pytań bądź zadań, które będą wymagać od uczestników kreatywności i interakcji.
 4. Konkursy zostaną przeprowadzane w trakcie trwania wydarzenia w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich, obejmującego organizację dwóch biegów wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi.
 5. Konkursy odbędą się w dniu  28.09.2019 r. podczas imprezy „zaBIEGaj o FUNdusze”.
 6. Tekst niniejszego regulaminu dostępny jest:
  • w miejscu trwania konkursu,
  • na stronie internetowej www.bieg.wielkopolskie.pl.

§2

Cel konkursu

Celem konkursów jest poszerzenie wiedzy społecznej na temat wiedzy o UE, funduszach europejskich w województwie wielkopolskim.

§3

Warunki Konkursu

 1. Uczestnictwo w konkursach jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem konkursów może zostać każdy, kto wyrazi chęć wzięcia w nim udziału. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna. Nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 3. Każdy może wziąć udział tylko w jednym konkursie.
 4. Każda osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na podanie imienia
  w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 5. W konkursach nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wykonawcy bezpośrednio zaangażowanych w realizację konkursów.
 6. Naruszenie przez Uczestnika konkursów któregokolwiek z warunków uczestnictwa wymienionych powyżej będzie skutkowało utratą prawa do uczestnictwa.

§4

Przedmiot konkursu

Przedmiotem każdego z konkursów jest podanie poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy o UE oraz funduszach europejskich.

§5

Przebieg konkursu

 1. Prowadzący wybiera uczestników – nie mniej niż 3 osoby.
 2. Konkursy będą polegały na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego, poszczególnej osobie, bądź wykonaniu konkretnego zadania.
 3. Za każdą poprawną odpowiedź/wykonanie zadania osoba otrzymuje punkty.
 4. Punkty zapisuje i zlicza prowadzący konkurs.
 5. Po zakończonym konkursie prowadzący zlicza punkty i ogłasza I, II i III miejsce, na podstawie zliczonych punktów, największa ilość najwyższe miejsce.

§6

 1. Każda osoba biorąca udział w konkursie otrzyma nagrodę o wartości nie mniej niż 50 zł każda.
 2. Nagrody wręczane są na miejscu,  niezwłocznie po wyłonieniu laureatów.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Konkursy nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
  z 2019r. ,nr 201, poz. 847 .
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika konkursu praw autorskich innych osób. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursów bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji wyników konkursów oraz wizerunku uczestników konkursów w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych Organizatora.
 5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket