Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie w programach krajowych i regionalnych

Pomoc finansowa, którą Unia Europejska kieruje do Polski, jest ściśle powiązana ze strategią Europa 2020, mającą na celu rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii. Jest ona przekazywana poprzez programy operacyjne.

W ramach tzw. krajowych programów operacyjnych otrzymaliśmy na lata 2014-2020 kwotę 46,3 mld euro. Największym programem jest Infrastruktura i Środowisko (27,4 mld euro). Pozostałe krajowe programy operacyjne to: Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro), Wiedza, Edukacja, Rozwój (4,7 mld euro), Polska Cyfrowa (2,2 mld euro), Polska Wschodnia (2 mld euro), Pomoc Techniczna (0,7 mld euro), Europejska Współpraca Terytorialna (0,7 mld euro).

Ponadto 31,2 mld euro zasiliło 16 programów regionalnych.

Jednym z nich jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), w którym zgromadzono ponad 2,45 mld euro. WRPO 2014+ to program dwufunduszowy, którego zakres interwencji jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (prawie 72 procent, tj. 1760,9 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 28 procentach, tj. 689,2 mln euro). Budżet jest wspierany także środkami krajowymi (publicznymi i prywatnymi), współfinansującymi poszczególne projekty. Szacuje się, że zaangażowanie środków krajowych w realizację WRPO 2014+ może wynieść łącznie ok. 450 mln euro, czyli łączny budżet Programu przekroczy kwotę 2,9 mld euro.

Na co pieniądze z WRPO 2014+?

Znaczna część interwencji EFRR (467,9 mln euro) przeznaczona została na realizację działań związanych ze wsparciem przedsiębiorczości, badań i rozwoju oraz transferu innowacji. Innym
obszarem wsparcia Programu (60,0 mln euro) są technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Działania w tym obszarze służyć mają wzmocnieniu stosowania TIK, w szczególności w takich dziedzinach jak edukacja, administracja, kultura, włączenie społeczne czy zdrowie.

Istotnym wsparciem z WRPO 2014+ (353,5 mln euro EFRR) są działania poprawiające sytuację
w energetyce, zmierzające do zmniejszenia emisyjności gospodarki. Dofinansowane uzyskać mogą strategie niskoemisyjne, w szczególności w miastach regionu. Przedsięwzięcia dotyczą
m.in. wyposażenia transportu publicznego w niskoemisyjny tabor, inwestycji przyczyniających się do ograniczania ruchu drogowego w centrach miast, czy budowy ścieżek rowerowych. Sporo pieniędzy (204,0 mln euro) trafi na przedsięwzięcia zmierzające do poprawy środowiska przyrodniczego Wielkopolski. Wspierane będą głównie inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami i ochronę różnorodności biologicznej oraz ochronę dóbr kultury.

Zwiększeniu spójności komunikacyjnej Wielkopolski służą projekty wspierające rozwój transportu drogowego i kolejowego, na które zamierza się przeznaczyć 414 mln euro. Inwestycje będą prowadzone głównie na drogach wojewódzkich, a także – w ograniczonym zakresie – na drogach lokalnych. Planuje się dalszą modernizację i rehabilitację linii kolejowych o istotnym znaczeniu
dla systemu regionalnych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce. Modernizowane będą także obiekty dworcowe. Ponadto, planowany jest zakup taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich oraz budowa centrów serwisowych.

W WRPO 2014+ zarezerwowano też pieniądze na rozwój infrastruktury dla kapitału ludzkiego (261,6 mln euro). Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej oraz infrastruktury edukacyjnej. W powiązaniu z działaniami EFS będą także realizowane przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów wymagających odnowy czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych.

Z EFS pieniądze wpłyną na rozwój zasobów ludzkich. W celu zwiększenia zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo pomoc w ramach Programu jest skierowana kwota 265 mln euro na takie formy, jak aktywne poszukiwanie pracy, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz promocja mobilności przestrzennej.

Interwencja mająca realizować cele związane z włączeniem społecznym (197,3 mln euro) obejmuje przede wszystkim działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz zapewniające równy dostęp do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy (np. niepełnosprawni, bezdomni, osoby o niskich kwalifikacjach).

Wspierane są również działania edukacyjne (156,3 mln euro), szczególnie związane z rozwojem kwalifikacji zawodowych oraz różnych form kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informacje, na co można uzyskać wsparcie znajdują się na stronie:
Jak zacząć korzystać z programu? oraz w Punktach Informacji Funduszy Europejskich
Punkty Informacyjne.

Praktyczne informacje:

Strona internetowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: WRPO 2014+

Wyszukiwanie dotacji: Wyszukiwarki Dotacji

Informacje o naborach: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Chcę być na bieżąco: Newsletter

Poradnik Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ w praktyce: Poradnik WRPO 2014+Zrób to!

Poradnik na co można otrzymać dofinansowanie: Poradnik WRPO 2014+ Na co?

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket