Regulamin

Biegu „zaBIEGaj o FUNdusze”

Organizowanego w dniu 28 września 2019  r. w Poznaniu na dystansach 5.400 m oraz 10.800 m.

1. Cel imprezy:

Celem imprezy jest poinformowanie mieszkańców o możliwościach uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich, w tym z WRPO 2014-2020, efektach wdrażania WRPO 2014-2020 i przedstawienie Funduszy Europejskich w przyjazny i ciekawy sposób.

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wykonawca: Sun&More sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 70-101 Szczecin.

2. Termin i miejsce:

 • Impreza odbędzie się w dniu 28 września 2019  r. (sobota) w Poznaniu
 • Miejsce: tor regatowy Jeziora Maltańskiego
 • Dystans: 5.400  m, 10.800 m
 • Początek imprezy przewidziany jest na godzinę 10:00
 • Biegi ze wspólnego startu rozpoczną się o godzinie 11:00
 • O godzinie 15:00 planowane jest zakończenie imprezy

3. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 • Każda osoba zgłoszona zwolniona jest z wnoszenia opłaty startowej.
 • Ustalony został limit 700 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową. W momencie zgłoszenia się 700 uczestników na bieg, lista zostanie zamknięta.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.bieg.wielkopolskie.pl. Zgłoszenia elektroniczne dokonywane są do północy dnia 23 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, osoba zapisana zobowiązana jest zgłosić do organizatora biegu swoją rezygnację, poprzez stronę internetową, do dnia 20 września 2019 r
 • Udział w biegu, jest dla wszystkich, którzy ukończyli nie później niż w dniu trwania imprezy 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
 • Zawodnicy poniżej 18 roku życia, zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Weryfikacja w biurze zawodów nastąpi w momencie odbierania pakietu startowego. Każda osoba zgłoszona na bieg, bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
 • Numery startowe, chip pomiaru czasu oraz pakiety startowe, wydawane będą w Biurze zawodów, po osobistym okazaniu dokumentu tożsamości przez uczestnika biegu lub upoważnienia dla osoby trzeciej odbierającej pakiet startowy wraz z numerem PESEL zawodnika i jego podpisem, na upoważnieniu powinien znaleźć się również numer PESEL osoby odbierającej, osoba po okazaniu upoważnienia winna legitymować się również swoim dowodem osobistym.
 • W przypadku jeśli limit uczestników –  700 osób, zostanie wyczerpany, zapisy zostaną zamknięte z momentem osiągnięcia limitu. W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania na bieg (nawet w przypadku jeśli limit nie zostanie wykorzystany).
 • Organizator zachęca, aby uczestnicy na czas biegu ubrali koszulki techniczne, wydane w pakiecie startowym.

4. Pomiar czasu.

Pomiar czasu dokonywany będzie w oparciu o pasywne chipy wielokrotnego użytku/system Championchip. Organizator prosi o zwrot chipa po ukończeniu biegu.

5. Biuro Zawodów.

Biuro zawodów mieści się na terenie torów regatowych Jeziora Maltańskiego i jest czynne:

 • 27 września 2019 w godzinach 17:00 – 20:00
 • 28 września 2019 w godzinach 8:00 – 10:30

Biuro zawodów w dniu biegu po godzinie 10:30 zostaje zamknięte.

6. Klasyfikacja końcowa.

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna, klasyfikacja wiekowa oraz klasyfikacja dodatkowa na dystansach 5.400 m i 10.800 m w niżej wymienionych grupach:

 1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet, miejsca 1-3.
 1. Klasyfikacja wiekowa, miejsca 1-3:
 • M20 mężczyźni w wieku 16-29 lat
 • M30 mężczyźni w wieku 30-39 lat
 • M40 mężczyźni w wieku 40-49 lat
 • M50 mężczyźni w wieku 50+ lat
 • K20 kobiety w wieku 16-29 lat
 • K30 kobiety w wieku 30-39 lat
 • K40 kobiety w wieku 40-49 lat
 • K50 kobiety w wieku 50+ lat
 1. Klasyfikacja dodatkowa – związana z 15-leciem Polski w UE – 15 miejsce kobiet dla 4 kategorii wiekowych żeńskich (K20, K30, K40, K 50+) i 15 miejsce mężczyzn dla 4 kategorii wiekowych męskich (M20, M30, M40, M50+)

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje data urodzenia.

7. Nagrody:

Każda z osób biorąca udział w biegu, mieszcząca się w limicie czasowym wynoszącym dla dystansu 5400m - 60 minut, 10800m – 90 minut, otrzymuje medal oraz pakiet finishera.

 1. Klasyfikacja generalna 5400m kobiety i mężczyźni.
 • Za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
 • Za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 400 zł
 • Za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
 1. Klasyfikacja wiekowa 5400m kobiety i mężczyźni.
 • Za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 400 zł
 • Za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
 • Za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 200 zł
 1. Klasyfikacja generalna 10800m kobiety i mężczyźni.
 • Za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 600 zł
 • Za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
 • Za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 400 zł
 1. Klasyfikacja wiekowa 10800m kobiety i mężczyźni.
 • Za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
 • Za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 400 zł
 • Za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 300 zł

5. Klasyfikacja wiekowa dla kobiet i mężczyzn/ na dystansach 5400m i 10800 m/ nagroda dodatkowa związana z 15-leciem wstąpienia Polski do UE

 • Za zajęcie 15 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 150 zł

6. Nagrody nie dublują się, oznacza to, że zawodnik/zawodniczka nagradzany w klasyfikacji generalnej nie jest nagradzany w klasyfikacji wiekowej i klasyfikacji dodatkowej.

7. Pracownicy Wykonawcy jak i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu są wyłączeni z możliwości otrzymania nagród przewidzianych dla zwycięzców biegów i uczestników konkursów.

8. Klasyfikacja generalna, wiekowa i dodatkowa biegu odbywa się na podstawie czasu brutto (liczony od momentu strzału startera).

9. Nagrody można odebrać w dniu imprezy podczas ceremonii dekoracji zwycięzców lub w ciągu maksymalnie 30 dni po imprezie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, po tym terminie ulegają przepadkowi.

8. Polityka prywatności:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

2. Udział w biegu jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez zawodnika stanowi warunek uczestnictwa w imprezie pt. „zaBIEGaj o FUNdusze”.

3. Zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wyników z biegu oraz wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz  wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili i SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym jej przebiegu.

4.  Dane osobowe zawodnika są przetwarzane w celach: uczestnictwa w biegu oraz rozliczenia nagród i archiwizacji.

5. Dane osobowe zawodników przetwarzamy:

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w zakresie wykorzystania wizerunków,

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat liczone od roku następnego w którym zakończono bieg, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjne.

8. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 5 a).

9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 5 a).

10. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 5 a) gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Państwa dane osobowe będą ujawniane wykonawcy tj. Sun&More sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 70-101 Szczecin.

14. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

15. Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej www.bieg.wielkopolskie.pl.

9. Postanowienia końcowe:

 • Oprócz biegu w czasie trwania imprezy będzie dostępna dla wszystkich uczestników bezpłatna strefa konsultacji w której pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będą informować odwiedzających o możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.
 • Nieopodal strefy konsultacji będą przeprowadzane konkursy z nagrodami
  z wiedzy o Funduszach Europejskich. Zorganizowanych zostanie 5 konkursów, każdy zawierający po 3 pytania. Osoby które wygrają konkurs otrzymają gadżety
  o wartości 50 zł, do wygrania będą maksymalnie 3 gadżety w każdym konkursie.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie trasy biegu, nie dopuszcza się skracania trasy biegu oraz wybieganie poza zaznaczony obszar, uczestnik który dopuści się złamania niniejszego zostanie zdyskwalifikowany.
 • Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku tzw. hangarach.
 • Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone worki, przekazane w pakietach startowych. W przypadku zgubienia numeru startowego przez Uczestnika, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.
 • Wykonawca zapewni opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, natryski, toalety.
 • W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Uczestnicy rejestrując się do biegu przyjmują do wiadomości, że udział w biegu „zaBIEGaj o FUNdusze” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem OC. Wykonawca nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu „zaBiEGaj o FUNdusze.” Natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, lokalizacji biegu jak również całkowitego odwołania imprezy.
 • Protesty rozstrzyga przedstawiciel Wykonawcy-Koordynator Imprezy. Protesty będą przyjmowane w czasie 48 godzin od momentu zakończenia imprezy biegowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
  W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Koordynator imprezy Emilia Serwin tel. 530 732 533

Mail: kontakt@bieg.wielkopolskie.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnika

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

Upoważnienie do odebrania pakietu

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket